Kontrola základové spáry

  • Kontrola a převzetí základové spáry odborně způsobilým inženýrským geologem je vyžadována při zakládání prakticky všech druhů pozemních staveb, průmyslových i občanských.
  • U staveb, založených hlubinně na pilotách, se kromě vetknutí piloty do únosného podloží (většinou do skalního masívu), kontroluje i geologický profil vývrtů, a to na základě dokumentace hornin, vytěžených během vrtání.
  • Kontrola základové spáry spočívá v posouzení, zda geotechnické vlastnosti zemin či hornin, odkrytých v základové spáře objektu (zejména jejich únosnost), odpovídají předpokladu, na základě kterého byl proveden statický výpočet základů stavby.
  • Kromě geotechnických parametrů podzákladí je geologem kontrolován i stav základové spáry, zejména zda je spára řádně očištěna, zda není znehodnocena např. srážkovou vodou nebo mrazem.
  • O výsledcích kontroly provádí geolog zápis do stavebního deníku.