Zatřídění horniny podle těžitelnosti

  • Zatřídění podle těžitelnosti provádíme podle ČSN 73 6133 nebo podle starší normy ČSN 73 3050, která lépe vystihuje problematiku rozpojitelnosti hornin při zemních pracích, prováděných ve stísněných podmínkách stavebních rýh pro inženýrské sítě.
  • Zatřídění se opírá o podrobnou geologickou dokumentaci, zaměřenou zejména na určení druhu horniny, stupně jejího zvětrání a porušení puklinovými systémy. V případě potřeby je geologická dokumentace rozšířena o laboratorní zkoušky pevnosti horniny v prostém tlaku.
  • Geologická dokumentace je doplňována fotografickou dokumentací technologických postupů a mechanizace, použitých při rozpojování hornin v posuzovaných úsecích.
  • Častou úlohou geologa je tzv. přetřídění podle skutečného stavu ve výkopu, a to zvláště ve sporných případech, kdy je v projektové dokumentaci a rozpočtu zemních prací počítáno se snadněji těžitelnými horninami, než jak je tomu ve skutečnosti.